Muntligt eller skriftligt avtal?

Avtal kan vara både muntliga och skriftliga. Ett muntligt avtal är lika giltigt som ett skriftligt. Men vid en eventuell tvist är det mycket svårt att bevisa vad som sagts muntligen, därför är det bäst att alltid göra skriftliga avtal.

Den viktigaste fördelen med ett skriftligt avtal är att avtalet utgör ett bevis på att avtalet faktiskt kommit till stånd, att båda parter har bundit sig till att uppfylla respektive avtalsförpliktelser. Ännu en fördel med det skriftliga avtalet är att tvister mellan avtalsparterna angående deras avtalsförpliktelser lättare kan lösas då det vid ett skriftligt avtal finns på pränt vad som gäller. Parterna kan därmed själva (eller med hjälp av juridisk vägledning) vända sig till avtalet vid osäkerhet om vad som gäller för att lösa tvisten.