Anvisningar till Köpeavtal för häst

Förtydligande av punkter

Syftet med anvisningarna är att förklara hur avtalet bör fyllas i och förtydliga de olika punkternas innebörd.

Läs igenom avtalet mycket noga och anpassa det där det behövs genom att ändra eller lägga till så att det passar perfekt till ditt köp eller din försäljning av häst.

Ring gärna en hästjurist om du är osäker på vad ett villkor innebär så att du inte skriver på ett avtal som du inte till fullo förstår. 

Hästavtal ger trygghet

Köpeavtalet för häst kan användas när både köplagen och konsumentköplagen är tillämpliga.

Punkt 1. Avtalsparter, säljare och köpare

Det är viktigt att ni som säljare och köpare är noga med att lämna korrekta uppgifter om ni är privatpersoner eller näringsidkare / företagare, eftersom detta avgör vilken lag som ska gälla för köpet.

Här anges vilka fysiska eller juridiska personer som är parter till avtalet, kontrollera personnummer och/eller organisationsnummer. Om hästen ägs av flera personer, eller ska hästen köpas av flera personer, ska det uppges och samtliga säljare/köpare ska underteckna avtalet.

Köplagen är en *dispositiv lag och gäller:

 • om både säljaren och köparen är privatpersoner
 • om både säljaren och köparen är företagare
 • om säljaren är privatperson och köparen är företagare

* Att köplagen är dispositiv innebär att parterna i princip kan avtala om vad som helst utan att reglerna i köplagen inskränker på avtalet. Det som överenskommits i avtalet är det som gäller och inget annat.

Konsumentköplagen är en *indispositiv lag och gäller:

 • om säljaren är företag och köparen är privatperson
 • om säljaren är privatperson + förmedlare och köparen är privatperson

En förmedlare är en person som är näringsidkare och hjälper en privatperson som är säljare att exempelvis visa hästen för intressenter. Även om avtal och betalning inte gått via förmedlaren gäller konsumentköplagen. Vid ett förmedlingsköp blir både förmedlaren och säljaren gemensamt ansvariga och köparen kan välja vem han eller hon vill rikta anspråk mot.

Fler exempel på näringsidkare är försäljningsstall, vissa tävlingsryttare, ridskolor, travtränare, uppfödare och galopptränare men även andra personer som driver någon form av näringsverksamhet med hästar.

Konsumentköplagen är i huvudsak indispositiv (tvingande lag för parterna) och innehåller flera rättigheter som är till köparens fördel, men fr. o.m. 1 maj 2022 innehåller konsumentköplagen en utökad undersökningsplikt för köparen. 

* En tvingande lag innebär att bestämmelserna inte kan frångås genom avtal mellan parterna. Det är dock möjligt att avtala fram villkor som är mer gynnsamma för köparen än vad som anges i konsumentköplagen.

Punkt 2. Överlåtelseobjekt, häst

Här anges vilka fysiska eller juridiska personer som är parter till avtalet, kontrollera personnummer och/eller organisationsnummer. Om hästen ägs av flera personer, eller ska hästen köpas av flera personer, ska det uppges och samtliga säljare/köpare ska underteckna avtalet.

Köplagen är en *dispositiv lag och gäller:

 • om både säljaren och köparen är privatpersoner
 • om både säljaren och köparen är företagare
 • om säljaren är privatperson och köparen är företagare

* Att köplagen är dispositiv innebär att parterna i princip kan avtala om vad som helst utan att reglerna i köplagen inskränker på avtalet.

Konsumentköplagen är en *indispositiv lag och gäller:

 • om säljaren är företag och köparen är privatperson
 • om säljaren är privatperson + förmedlare och köparen är privatperson

En förmedlare är en person som är näringsidkare och hjälper en privatperson som är säljare att exempelvis visa hästen för intressenter. Även om avtal och betalning inte gått via förmedlaren gäller konsumentköplagen. Vid ett förmedlingsköp blir både förmedlaren och säljaren gemensamt ansvariga och köparen kan välja vem han eller hon vill rikta anspråk mot.

Fler exempel på näringsidkare är försäljningsstall, vissa tävlingsryttare, ridskolor, travtränare, uppfödare och galopptränare men även andra personer som driver någon form av näringsverksamhet med hästar.

Konsumentköplagen är i huvudsak indispositiv (tvingande lag för parterna) och innehåller flera rättigheter som är till köparens fördel, men fr. o.m. 1 maj 2022 innehåller konsumentköplagen bl.a. en utökad undersökningsplikt för köparen. 

* En tvingande lag innebär att bestämmelserna inte kan frångås genom avtal mellan parterna. Det är dock möjligt att avtala fram villkor som är mer gynnsamma för köparen än vad som anges i konsumentköplagen.

Punkt 3. Köpeskilling och betalning

Om säljaren är en privatperson anges köpeskillingen utan moms (mervärdesskatt) och rutan för att säljaren är en privatperson kryssas i.

Om säljaren är en näringsidkare ska organisationsnummer fyllas i under punkt 1 och köpeskillingen anges inklusive moms och eventuell handpenning. 

Kryssa i punkter som gäller för köpeskilling och handpenning.

Att lämna ut hästen innan betalningen erlagts, eller att betala för hästen innan den har överlämnats, kan innebära en risk. Det rekommenderas att betalningen sker i anslutning till leveransen – avhämtning / avlämning. Om betalningen är fördröjd kan köparen uppvisa ett kvitto / dokument på att betalningen är genomförd som säkerhet för säljaren.

Punkt 6. Försäkring

Om hästen är försäkrad bör det anges. Vill köparen överta hästens befintliga försäkring ska försäkringsbolaget kontaktas. I det fall köpet är villkorat av att hästen ska gå att försäkra på ett visst sätt ska det föras in i avtalet. Många tvister kan undvikas om parterna är överens om att det är en förutsättning för köpet att hästen ska kunna Liv- och Veterinärvårdsförsäkras utan reservationer.

Punkt 7. Veterinärbesiktning

Vi rekommenderar att både säljare och köpare finns på plats vid undersökningen.

Det är av stor vikt för både köpare och säljare att hästen noggrant undersöks av en veterinär före köpet. För säljaren kan en veterinärbesiktning fungera som bevis att hästen varit skade- / sjukdomsfri vid tiden för köpet och för köparen utgör den en kontroll för att hästen är i det skick avtalet anger vid tiden för köpet.

Den 1 maj 2022 börjar en ny konsumentlag att gälla, vilken ställer högre krav på köparen.

Det är köparens ansvar att undersöka hästen (undersökningsplikt). Därför är det viktigt att köparen undersöker hästen extra noggrant utifrån det som avtalats om hästens skick och de upplysningar som säljaren uppgett. I avtalet ska det anges vilka undersökningar som köparen har utfört.

I samband med en besiktning är det en del som väljer att röntga hästen. Det vanligaste är att man gör en så kallad exportröntgen. Den består av 14 bilder och inkluderar falang (kota och nedåt) alla fyra ben, strålben båda fram, has och knä båda bak. Upptäcks något avvikande vid besiktningen som bedöms kunna ha betydelse för hästens framtida brukbarhet kan veterinären rekommendera en ny besiktning vid ett senare tillfälle, en utökad undersökning eller helt avråda från köp.

I det fall säljaren har ombett köparen att undersöka hästen i ett speciellt avseende men köparen, utan någon rimlig anledning, inte gör det, får köparen som grundregel inte hänvisa till fel som skulle upptäckts vid undersökningen.

Punkt 8. Säljarens upplysningar om hästens skick

Genom avtalsklausulen om hästens skick kan senare tvister undvikas. 

Säljaren har en skyldighet att upplysa köparen om all information som berör hästen (upplysningsplikt). Säljaren ska informera köparen om väsentliga egenskaper hos hästen som har betydelse för köparens beslut att köpa hästen. Alla upplysningar av vikt ska lämnas med så detaljerade uppgifter som möjligt om hästens skadehistorik, bakgrund / historik, beteende och eventuella speciella behov. Det är viktigt att all betydande information som säljaren upplyser om hästens skick och funktion skrivs ner i avtalet.

Det som avtalats om hästens skick och de upplysningar som säljaren uppgett påverkar i sin tur det som behöver undersökas av köparen, dvs köparens undersökningsplikt.

Punkt 9. Hästens användningsområde

Här anges hur säljaren brukat hästen, exempelvis för tävling och träning inom hoppning / dressyr, allround, avel och / eller hobby- / promenadhäst. Här anges även köparens avsedda användningsområde.

Punkten kan bli viktig vid en eventuell tvist då det ska prövas huruvida hästen avviker från avtalet och / eller det avsedda användningsområdet.

Punkt 10. Avhämtning / avlämning, riskens övergång, besittningsrättens övergång

Vid köparens avhämtning är det lämpligt att risken övergår direkt till köparen då köparen (eller köparens medhjälpare) mottar hästen för att lasta den. Köparen bär då risken om hästen skadas vid eller efter lastning.

Vid säljarens leverans är det lämpligt att risken övergår till köparen då hästen lämnat transporten och överlämnats till köparen. Säljaren bär då risken för att hästen skadas före eller vid urlastning.

Önskar parterna en annan tidpunkt för riskens övergång ska det föras in i avtalet. Är hästen redan i köparens besittning vid köpet (exempelvis om köparen haft hästen på prov) är det lämpligt att risken övergår i det ögonblick avtalet undertecknats av båda parter.

Oavsett om hästen ska avhämtas av köparen själv eller en av köparen anlitad transportör, eller levereras av säljaren, bör  hästens försäkringsskydd ses över innan avhämtning / avlämning / leverans.

Punkt 11. Reklamation

Reglerna om reklamation föreskrivs både i konsumentköplagen och köplagen. Syftet med reklamationsreglerna är att göra det möjligt för säljaren att vidta åtgärder för att mildra skador eller vidta åtgärder för ett avhjälpande av felet.

Upptäcker du ett fel som du tror har uppkommit innan försäljningen ska du meddela (reklamera) säljaren detta så snart som möjligt.

En skriftlig reklamation rekommenderas för att det är bättre ur bevissynpunkt. Muntliga avtal är giltiga, men svårare att bevisa.

Vilken lag gäller?

Det är en betydande skillnad på köp från privatperson eller näringsidkare.

Säljare – Köpare – Lag


Företag – Företag – Köplagen


Privat – Företag – Köplagen


Företag – Privat – Konsumentköplagen


Privat – Privat – Köplagen


Privat + förmedlare – Privat – Konsumentköplagen


Punkt 11. Reklamation forts.

Köplagen

I köplagens stadgar får inte köparen åberopa fel på en vara, i detta fall hästen, om denne inte meddelar säljaren inom skälig tid efter att felet upptäckts eller borde ha upptäckts. Vad som anses vara ”skälig tid” varierar och fastställs utefter situationen i det enskilda fallet.

Enligt köplagen är det alltid köparens ansvar att visa att felet fanns vid avlämnandet.

Konsumentköplagen

Konsumentköplagen innehåller den så kallade sexmånadersregeln (gäller även i nya konsumentköplagen fr.o.m 1 maj 2022). Upptäcks ett fel på hästen inom sex månader efter leveransen förutsätts felet ha funnits vid köpet. 

Den gamla konsumentköplagen från 1990 gäller fortfarande alla köp som ingåtts före den 1 maj 2022. En uppfödare som säljer en häst den 1 maj eller därefter har möjlighet att använda den nya lagens regler om undantag för levande djur genom att införa klausuler i köpeavtalet om detta. 

Om köpet förmedlats av en näringsidkare (förmedlingsköp) kan reklamation framställas antingen till säljaren eller till förmedlaren.

Punkt 12. Övriga överenskommelser och upplysningar

Här bör överenskommelser om öppet köp, att ha hästen på prov eller avbetalningsplaner samt andra väsentliga upplysningar skrivas in. 

Vill säljaren lämna garantier för hästen i något avseende eller friskriva sig från dolda fel hos hästen ska det också skrivas i avtalet.

I den nya konsumentköplagen finns en möjlighet att helt avtala bort presumtionen (antagande) för levande djur. Om parterna nyttjar denna möjlighet till att avtala bort presumtionsregeln om ursprungligt fel ska det skrivas in i avtalet och köparen kommer att behöva bevisa att ett fel uppkommit före köpet. Om köparen inte har undersökt hästen innan köpet eller utan godtagbar anledning inte har följt näringsidkarens uppmaning att göra det, har köparen inte möjlighet att åberopa ett fel som han eller hon borde ha märkt vid undersökningen. Detta gäller dock inte om näringsidkaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

Observera att handskrivna överenskommelser gäller minst lika mycket som tryckta. Det är viktigt i bevishänseende att alla överenskommelser mellan parterna förs in i avtalet.

Punkt 13. Tillämplig lag och tvist

Klausulen om lagval och forum för eventuell tvist är viktig om affären har någon anknytning till annat land. Regleringen om allmän domstol förhindrar att part gör gällande att tvisten ska avgöras genom skiljeförfarande, vilket i regel inte är lämpligt av kostnadsmässiga skäl. Vill parterna avtala om att eventuell tvist ska avgöras genom skiljeförfarande bör detta skrivas in under denna punkt.

För att rättsskydd eller allmän rättshjälp ska kunna beviljas krävs att tvisten ska prövas av allmän domstol.

Sammanfattning

När det gäller att slutföra ett köp är det viktigaste av allt ett korrekt förberett och korrekt skriftligt köpeavtal som klargör vad köparen och säljaren har nått för överenskommelse.

Hur man fyller i avtalet

 • Ägs hästen av flera personer, eller ska hästen köpas av flera personer, ska det uppges och samtliga säljare/köpare ska underteckna avtalet.

 • Där det finns kryssrutor ska rutan med villkoret som ska gälla kryssas i.

 • Förtydliga i avtalet genom att stryka det som inte är relevant och skriv till sådant som är viktigt för dig.

 • Kopiera besiktningsprotokollet från veterinärundersökningen och bifoga det till båda parters avtal som bilaga 1.

 • Signera samtliga sidor i avtal med parternas respektive initialer. Det styrker att parterna har läst det som står på just den sidan. Dessutom förhindrar det att någon byter ut en viss sida i avtalet.